Zaštita šuma

Šumski požari pored šteta koje nanose šumskim ekosustavima nanose štete i drugim gospodarskim granama među kojima su drvna industrija, poljoprivreda, turizam i lovstvo, a požari većih razmjera utječu i na ekološke prilike područja. U cilju uspješnog provođenja zaštite šuma od požara potrebno je provoditi važeću legislativu o šumskim požarima sadržanu u članu 6. Zakona o šumama (“Slušb. novine FBiH”, br. 20/02, 29/03 i 37/04) i Pravilniku o zaštiti šuma od požara (“Služb. novine FBiH”, br. 21/04) po čijim odredbama treba:
1. Izvršiti procjenu ugroženosti šuma od požara,
Ova mjera provodi se utvrđivanjem broja bodova za pojedine parametre navedene u citiranom Pravilniku i to:
1. Vegetacija ( zastupljenost vrsta drveća ),
2. Antropogeni čimbenik ( naseljenost i drugi oblici rizika od čovjeka ),
3. Klimat,
4. Stanište (matični supstrat i tip tala),
5. Orografija,
6. Šumski red ( higijena šuma).
Utjecaj svih navedenih činilaca prema broju bodova razvrstava se u 4 stupanja:
I. Stupanj – Vrlo velika ugroženost, II. Stupanj – Velika ugroženost, III. Stupanj – Srednja (umjerena) i
IV. Stupanj – Mala ugroženost.

Šumski pokrov

Raspoložive količine šumskog pokrova

U svijetu

Od ukupne površine kopna na planeti Zemlji koja iznosi oko 159 miliona km2, na šume otpada 27%, na neplodne površine 43%, na travnjake 20% i na poljoprivredne površine svega 10%.  

U Bosni i Hercegovini

Prema podacima iz 1990. godine površine šuma i šumskog zemljišta u Bosni i Hercegovini iznose oko 2 miliona i 710 hiljada hektara, što iznosi 53% ukupne teritorije. Ako se, pak, šumovitost iskaže po stanovniku, ona kod nas iznosi 0,62 hektara i veća je od prosjeka Evrope čak za 2,1 puta (0,62:0,29 ha).

Bosna i Hercegovina je po šumovitosti na trećem mjestu u Evropi, odmah poslije Švedske i Finske. Naše su šume 95% prirodne i samo 5% vještačke.

Struktura tih šuma je, nažalost, nepovoljna, jer visoke šume zauzimaju 49% površine; izdanačke šume (šibljaci, šikare i niske šume) 34%; goleti sposobne za pošumljavanje 12% i ostalo 5%.

U našoj zemlji je nepovoljan omjer državnih i privatnih šuma, 80% prema 20%.

 


O nama

Preduzeće za inventure i projektovanje u šumarstvu, izradu softvera, prodaju šumarske opreme i geodetske poslove.

Podijeli s prijateljima

Kontakt informacije

ul. ustikolina bb
Bosanska Krupa, 77240
Sarajevo: +38733 554 306
Centrala Bos.Krupa: +38737 474 249
Direktor: +38761 663 319
E-mail: ervin_herak@hotmail.com