Prva inventura šuma na velikim površinama u BiH

Prva inventura šuma u BiH na velikim povšinama (DIŠ) provedena je u periodu od 1964. do 1968. godine. Nastala je iz potreba da se nađu ispravani odgovori na brojna pitanja vezana za stanje šuma, njihovo korišćenje i načine gazdovanja njima u tom periodu u BiH.
Gazdovanje šumama u BiH je imalo karakter eksploatacije šuma skoro u potpunosti, sve do iza Drugog svjetskog rata. Za vrijeme austrougarske okupacije
zavedeno je ekstenzivno gazdovanje šumama koje je produženo i u Kraljevini
Jugoslaviji te u periodu nakon Drugog svjetskog rata. Posljedica takvog načina rada
bila je veoma loše stanje šuma na području Bosne i Hercegovine. Stoga se u vrijeme kada je pritisak na šumarstvo u obliku velikih planova sječa nakon Drugog svjetskog rata smanjen, ispriječilo pitanje kojim putem treba ići radi saniranja lošeg stanja šuma u BiH kako bi se unaprijedilo šumarstvo uopšte. S tim u vezi, u stručnim krugovima su se, javila dva oprečna gledišta.

Jedni su vidjeli rješenje u radikalnom smanjenju obima sječa kao putu kojim će se zaustaviti daljnje degradiranje šuma i omogućiti zavođenje racionalnog gazdovanja šumama. Broj stručnjaka koji je dijelio ovo mišljenje bio je veliki. Pripadnici druge grupe, čiji je stav preovladao, okarakterisali su navedeno rješenje kao štetano i zastupali su gledište da se mora ići onim putem koji šumarstvo kao nauka poznaje a taj je sljedeći: da se, polazeći od ocijenjenih potreba društva za drvetom u zavisnosti od stanišnih uslova, skiciraju takvi sastavi šuma koji bi najbolje odgovarali i da se sječama da karakter mjera kojima će se prevesti postojeći sastavi u normalne. Zastupnici ovog stanovišta su tvrdili da bi u narednom periodu obim sječa trebao biti vrlo visok ako se sječama da takav karakter, a zatim da će se u tom slučaju drvna industrija moći dalje kontinuitano razvijati, te kao takva moći plaćati veće cijene za sirovinu nego zaostala, kao i to da može trošiti lošiju sirovinu. Zahvaljujući tome, šumarstvo će doći do relativno velikih sredstava za ulaganja u uzgoj šume, otvaranje šuma itd. Međutim, da bi se donijela definitivna odluka o tom pitanju i potvrdilo takvo mišljenje, bili su potrebni potrebni kvalitetni podaci o stanju šuma na prostoru BiH kojih tada nije bilo. Predloženo je da se do njih dođe inventurom šuma na velikim površinama. Ovakav stav je na kraju preovladao te su nadležne institucije donijele odluku o pokretnju poslova koji će dovesti do realizacije prve inventure šuma na velikim površinama u BiH.

                  

Južna pruga trakta sa položajima koncentričnih krugova i raspored traktova preko teritorije BiH obuhvaćenih snimanja u jednoj godini prve DIŠ.

O nama

Preduzeće za inventure i projektovanje u šumarstvu, izradu softvera, prodaju šumarske opreme i geodetske poslove.

Podijeli s prijateljima

Kontakt informacije

ul. ustikolina bb
Bosanska Krupa, 77240
Sarajevo: +38733 554 306
Centrala Bos.Krupa: +38737 474 249
Direktor: +38761 663 319
E-mail: ervin_herak@hotmail.com